• Eko Pracownia przyrodnicza

     • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie sfinansuje w 90%
      EKOPRACOWNĘ PRZYRODNICZĄ. W czasie wakacji sala nr 102 została wyremontowana
      i przygotowana na przyjęcie nowego wyposażenia. Już został zamontowany monitor dotykowy, który
      działa także jako tablica interaktywne. Mamy też nowe, ergonomiczne żółte i zielone krzesła.

      Do końca października zostaną dostarczone nowe ławki, szafy, stół laboratoryjny oraz dygestorium
      do przeprowadzania doświadczeń chemicznych. Nie możemy się doczekać elektronicznych
      mikroskopów.

      Całkowity koszt projektu to blisko 55 tys. zł.

     • INFORMACJA O EGZAMINIE UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH

     • Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne tutaj. Poniżej podano informacje najważniejsze.

      W 2023 r. i w 2024 r. egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych dla trzech przedmiotów egzaminacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

      Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

      • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
      • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej.

      Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

      Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

      Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

      1. języka polskiego
      2. matematyki
      3. języka obcego nowożytnego.

      Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

      Przebieg egzaminu ósmoklasisty

      Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

      Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

      1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
      2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
      3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

      Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎

      Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także wnosić do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z takich urządzeń w tej sali.

      Zadania na egzaminie ósmoklasisty

      W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

      Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów (dostępne są aneksy do tych informatorów obowiązujące w latach szkolnych 2022/2023 oraz 2023/2024), w przykładowych arkuszach egzaminacyjnych, w arkuszach z egzaminów próbnych, w zestawach powtórzeniowych zadań egzaminacyjnych oraz w arkuszach wykorzystanych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w latach 2019–2023.

      Wyniki i zaświadczenia

      W 2024 r. uczniowie poznają swoje wyniki i otrzymają zaświadczenia o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty 3 lipca. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

      Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu.

      Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający.

      Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.

      Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

      Informacje dodatkowe

      EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W JĘZYKU MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ ‎I JĘZYKU REGIONALNYM

      Uczniowie szkół lub oddziałów, w których zajęcia są prowadzone w języku mniejszości ‎narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, rozwiązują zadania ‎z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości ‎etnicznej lub w języku regionalnym. Stosowną deklarację rodzice (prawni opiekunowie) ‎ucznia składają do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.‎

      ‎EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

      Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu ucznia do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Osoby ‎pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.‎

      UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

      Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

      ‎UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

      Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy), oraz uczniowie – obywatele Ukrainy przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

     • „ZACZNIJ OD LEKKIEJ”

     • 27 PAŹDZIERNIKA 2023r.   IMPREZA LEKKOATLETYCZNA

      „ZACZNIJ OD LEKKIEJ”

         Impreza lekkoatletyczna ,,Zacznij od Lekkiej” organizowana jest w porozumieniu z Suskim Klubem Lekkoatletycznym w ramach popularyzacji LA na terenie miasta, gminy, powiatu Sucha Beskidzka. Organizowana jest w ramach programu „Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie” a koordynowana i finansowana przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.

      1. Organizatorzy w Suchej Beskidzkiej:

      Suski Klub Lekkoatletyczny oraz wyznaczeni trenerzy i nauczyciele w-f z powiatu suskiego.

       

      • Termin i miejsce:

      – stadion sportowy MCSiR Sucha Beskidzka, 27 września 2023r, godz. 10.00

       

      • Program:

      Dziewczęta i chłopcy: 60 m, 300 m, 600 dz, 1000 m chł, skok w dal ze strefy, rzut piłeczką palantową, koperta.

      Prawo startu  mają uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych powiatu suskiego.  

      Dla wszystkich uczestników upominki.

      Lista uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 ustalona z nauczycielami wychowania fizycznego.

      • W sprawach nie ujętych decyduje z ramienia organizatorów – sędzia główny Marek Witkowski

                                                                                  ZAPRASZAMY

                                                                                                                                       Organizatorzy

       

     • UCZNIOWIE KLAS 4-8 NA INAUGURACJI NOWEGO ROKU

     • W poniedziałek, 04.09.2023 r. uroczyście zainaugurowaliśmy w Szkole Podstawowej nr 1 w Suchej Beskidzkiej nowy rok szkolny 2023/2024.

      Po mszy świętej spotkaliśmy się w sali gimnastycznej. Po odśpiewaniu hymnu, ciekawy i zabawny program artystyczny „Pantomima” zaprezentowali uczniowie klas VIIIa i VIIIb pod okiem p. Magdaleny Świerkosz oraz p. Magdaleny Banasik- Strączek. Po zakończeniu części artystycznej p. Dyrektor Danuta Pindel-Nowak życzyła wszystkim uczniom miłego pobytu w szkole oraz dobrych wyników w nauce.

      Po uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami rozeszli się do sal lekcyjnych.

      Wszystkim uczniom życzymy uśmiechu i radości oraz wspaniałych wyników w nowym roku szkolnym.

     • WITAMY NOWY ROK SZKOLNY!

     • 4. września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Podczas inauguracji Pani Dyrektor powitała wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli. Szczególne słowa skierowała do pierwszoklasistów: „Życzę Wam, by każdy dzień w naszej szkole był wielką przygodą i wędrówką po krainie wiedzy. Bądźcie jak poszukiwacze skarbów. Bo wiedza jest takim ukrytym skarbem. A Wy właśnie zaczynacie ten skarb odkrywać. Do pomocy będziecie mieć Wasze panie wychowawczynie i innych nauczycieli.”

      Następnie uczniowie klasy 3c z pomocą wychowawczyni J. Piwowar uroczyście pożegnali wakacje i przywitali nowy rok szkolny wierszykami i piosenkami.

      Po zakończeniu uroczystości uczniowie spotkali się w klasach ze swoimi wychowawcami.