• Regulamin Rady Rodziców

  Szkoły Podstawowej  nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej

  Rozdział I

  § 1

  Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

  1. Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej,
  2. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły,
  3. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły,
  4. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły,
  5. Radzie klasowej - należy przez to rozumieć radę klasy wybieraną przez rodziców  uczniów poszczególnych oddziałów szkolnych,
  6. Przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, sekretarzu, skarbniku - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby pełniące te funkcje w Radzie Rodziców,
  7. Prezydium - należy przez to rozumieć Prezydium Rady Rodziców,
  8. Komisji rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję rewizyjną Rady Rodziców.

  § 2

  1. Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów szkoły przez podejmowanie działań, jako organu szkoły wynikających z przepisów oświatowych, statutu oraz niniejszego regulaminu.
  2. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  1) pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju szkoły,

  2) zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie dyrektorowi i innym organom szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, stanowiska w sprawach związanych z działalnością szkoły,

  3) formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa,

  4) wspieranie w miarę możliwości finansowe i organizacyjne działalności statutowej szkoły,

  5) wspieranie działalności samorządu uczniowskiego,

  6) współpracę z dyrektorem i nauczycielami szkoły w celu poprawy jakości jej pracy.

  Rozdział II

  Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnętrznych

  § 3

  1. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu z poszczególnych oddziałów szkolnych, wybranym przez zebranie rodziców uczniów każdej klasy podczas wyborów rady klasy w tajnych wyborach. Przedstawiciel klasy w Radzie Rodziców nie musi należeć do Rady Klasy(trójki klasowej). Wybór następuje zwykłą większością głosów.
  2. W przypadku rezygnacji lub wygaśnięcia mandatu członka Rady przeprowadza się wybory uzupełniające.
  3. Sprawy związane z procedurą wyborczą rozstrzyga zebranie rodziców uczniów danej klasy.
  4. Kadencja Rady trwa do 30 września nowego roku szkolnego lub dnia wyboru nowej Rady. 
  5. Celem zapewnienia autonomiczności organu przedstawicielem klasy w Radzie Rodziców nie może zostać pracownik Szkoły.

  § 4

  1. Rada wybiera w głosowaniu jawnym: Prezydium Rady i Komisję rewizyjną Rady.
  2. W skład Prezydium, którego liczebność określa w uchwale Rada wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik.
  3. W skład Komisji rewizyjnej, której liczebność określa w uchwale Rada, wchodzą: przewodniczący oraz 1-3 członków.

  § 5

  1. Rada działa przez zebrania plenarne oraz organy wewnętrzne.
  2. Zebrania Rady zwołuje się co najmniej 3 razy w roku szkolnym, przy czym w każdym semestrze musi się odbyć przynajmniej jedno spotkanie Rady.
  3. Zebranie Rady zwołują członkowie Prezydium z własnej inicjatywy, bądź na pisemny wniosek poszczególnych rad klasowych lub dyrektora.
  4. Uchwały Rady, Prezydium, Komisji rewizyjnej i rad klasowych podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych członków.
  5. W zebraniach Rady, Prezydium oraz Komisji rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym zaproszone osoby, w szczególności dyrektor, pedagog szkolny, nauczyciele, a także zainteresowani rodzice uczniów szkoły.

  Rozdział III

  Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych.

  § 6

  1. Rada jest społecznym organem szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły.
  2. Do kompetencji Rady należy w szczególności:

  1) występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór nad szkołą,

  2) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły,

  3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora,

  4) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników,

  5) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania oraz przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora na dodatkowe zajęcia edukacyjne,

  6) opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności stowarzyszeń i organizacji,

  7) występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli oraz opiniowanie pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora oceny dorobku zawodowego nauczyciela,

  8) występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły,

  9) delegowanie przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły (Prezydium Rady),komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów szkoły,

  10) uchwalanie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian,

  11) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez Komisję rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie,

  12) uchwalenie propozycji wysokości składek rodziców uczniów szkoły na fundusz Rady Rodziców, terminu ich zbierania oraz przysługujących ewentualnych ulg dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej,

  13) otrzymywanie raportu o jakości szkoły oraz dostępu do wszystkich informacji związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno- wychowawczego poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych.

  § 7

  1. Do podstawowych zadań Prezydium należy:

  1) bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady,

  2) realizacja preliminarza Rady,

  3) wykonywanie uchwał Rady,

  4) zatrudnianie osób (zlecanie usług) niezbędnych dla realizacji zadań Rady.

  1. Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów szkoły wobec dyrektora i innych organów szkoły oraz na zewnątrz.

  § 8

  1. Komisja rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium.
  2. Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy:

  1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,

  2) przedstawienia Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,

  3) opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady,

  4) wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.

  § 9

  1. Pracami Rady i Prezydium kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.
  2. Członkowie Prezydium wykonują swoją pracę społecznie.
  3. W przypadku rezygnacji lub wygaśnięcia mandatu członka Prezydium lub Komisji rewizyjnej, Rada przeprowadza wybory uzupełniające na zwolnione miejsce.

  § 10

  1. Rada, Komisja rewizyjna i Prezydium dokumentują swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu.
  2. Protokół podpisuje osoba protokołująca i przewodniczący obrad.

  § 11

  1. Rada klasowa reprezentuje ogół rodziców uczniów oddziału szkolnego wobec dyrektora i innych organów szkoły.
  2. Do zadań rady klasowej należy:

  1) realizowanie celów Rady na terenie danego oddziału szkolnego,

  2) prezentowanie opinii i wniosków formułowanych przez rodziców uczniów oddziału szkolnego wobec dyrektora i nauczycieli,

  3) występowanie z wnioskami, w tym dotyczącymi organizacji pracy szkoły oraz oceny pracy dorobku zawodowego nauczycieli, do Rady i Prezydium.

  1. Pracami rady klasowej kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności inny członek rady klasowej.

   

  Rozdział IV

  Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady.

  § 12

  1. Główne źródła funduszy Rady to: dobrowolne składki rodziców, a także darowizny od osób fizycznych i prawnych oraz dochody z innych źródeł.
  2. Fundusze Rady mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych szkoły, w tym szczególnie udzielanie szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowania i opieki nad uczniami.
  3. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:

  1) dyrektor,

  2) nauczyciele,

  3) pedagog szkolny,

  4) rady klasowe,

  5) samorząd uczniowski.

  §  13

  1. Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz. Za jego realizację odpowiada Prezydium.
  2. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi. 

  Rozdział V 

  Zmiany regulaminu i przepisy końcowe.

  § 14

  Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały.

  § 15

  Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.