REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

prowadzonej przez Ludowy Klub Sportowy „NAROŻE”

w ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II  w SUCHEJ BESKIDZKIEJ

obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

 1. Osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie stołówki to pracownicy zatrudnieni przez Ludowy Klub Sportowy „NAROŻE” z Juszczyna, a w szczególności szef  kuchni (tel. 33 874 2218 wew. 28).
 2.  Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo uczniów korzystających ze stołówki to nauczyciele wyznaczeni do pełnienia dyżurów zgodnie z odpowiednim harmonogramem dyżurów.
 3.  Osoby uprawnione do korzystania ze stołówki to uczniowie i pracownicy szkoły, którzy złożyli deklarację korzystania ze stołówki z określeniem okresu korzystania z posiłków , przy czym minimalny okres to jeden miesiąc.
 4. Rezygnacja z korzystania z obiadów w ciągu roku szkolnego  wymaga pisemnego odwołania deklaracji.
 5. Cena jednego obiadu to 3,95 zł. Pełny koszt przygotowania posiłku wynosi 5,35 zł. Różnicę w wysokości 1,40 zł dofinansowuje Miasto Sucha Beskidzka.
 6. Uczniowie objęci pomocą ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie stosownej decyzji są zwolnieni z opłat za obiady.
 7. Opłatę za obiady w danym miesiącu należy regulować z góry do 5-go bieżącego miesiąca, wpłacając gotówkę u osoby wyznaczonej przez LKS „Naroże”. Nie dotrzymanie terminu  wpłaty może skutkować wstrzymaniem wydawania obiadu do czasu uregulowania należności. Decyzję w tej sprawie podejmuje pracownik wyznaczony przez LKS „Naroże” (tel. 33 874 2218 wew. 28).
 8. Potwierdzeniem dokonania opłaty jest druk KP.
 9. Dopuszcza się możliwość nieregularnego korzystania z obiadów pod warunkiem zamówienia obiadu co najmniej 1 dzień wcześniej – dotyczy wyłącznie pracowników szkoły.
 10. W razie nieobecności ucznia w szkole rodzice lub prawni opiekunowie informują osobiście lub telefonicznie szkołę najpóźniej do godz. 8.00 rano w danym dniu. Nr telefonu : 33 874 22 18 wew. 27. W takim przypadku koszt obiadów w następnym miesiącu obniża się o cenę obiadów za dni, w których uczeń był nieobecny,
  z zastrzeżeniem pkt. 11.
 11. W przypadku nieobecności dziecka w szkole istnieje możliwość odbioru obiadów osobiście w stołówce  szkoły, do której uczęszcza dziecko. W takim przypadku właściwie podpisaną menażkę należy dostarczyć do szkoły najpóźniej do godz. 10.00. Odbiór obiadu w godz. 12.30-13.30.
 12. Prawa do korzystania z obiadu nie można przekazać  na inna osobę.
 13. Obiady wydawane są od poniedziałku do piątku, przy czym dla mających lekcje uczniów: - Szkoły Podstawowej nr 1 w godzinach od 11.20 - 11.40, - Gimnazjum w godzinach 12.25 - 12.45. Uczeń spożywa posiłek podczas przerwy wyznaczonej dla jego grupy wiekowej. 
 14.  Podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek, nauczyciele pełniący opiekę i pracownicy obsługi szkoły.
 15. Spożycie posiłku w innych godzinach, niż ustalono w pkt.13  jest możliwe jedynie w przypadku:

     a) wcześniejszego zakończenia lekcji i pod warunkiem, że wszyscy  uczniowie, dla których jest w  danym momencie wyznaczony czas  spożywania, otrzymali już posiłek,

     b) późniejszego przybycia do szkoły spowodowanego udziałem w zawodach sportowych, konkursach lub wycieczkach, pod warunkiem, że jest jeszcze możliwość wydania posiłku.

16. 1). Uczniowie klas I-III pod opieką swoich wychowawczyń, w godz. 9.25 - 10.00 – zgodnie z ustalonym harmonogramem korzystają ze stołówki szkolnej w celu spożycia II śniadania oraz udziału w programie „Owoce w szkole”.

       2) Porcje owoców lub warzyw wydają uczniom wychowawczynie poszczególnych klas.

     3) Pracownicy stołówki przygotowują herbatę za odpłatnością miesięczną, której  wysokość ustala się na początku każdego roku szkolnego.  Pieniądze od klasy zbiera wychowawczyni i wpłaca je wyznaczonemu pracownikowi stołówki w terminie do 10 każdego miesiąca.

17. Wszystkie osoby korzystające ze stołówki szkolnej są zobowiązane dbać o bezpieczeństwo innych korzystających ze stołówki osób oraz stosować powszechnie znane zasady higieny i kultury osobistej, a w szczególności:

     a) przed zajęciem miejsca należy złożyć tornistry w wyznaczonym miejscu;

     b) przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu;

     c) przy pobieraniu dań, każdy prosi o taką porcję, jaką jest w stanie spożyć, tak, aby nie marnować jedzenia;

     d) po odebraniu posiłku z okienka każdy uczeń w bezpieczny sposób przenosi swój posiłek do stolika i spożywa go z zachowaniem zasad kultury;

     e) podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po jadalni lub prezentować  innych niestosownych zachowań;

     f)  po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odłożyć do wyznaczonego okienka;

     g) na stołówce obowiązuje zakaz żucia gumy;

     h) śmieci i bioodpady wyrzucamy (np. resztki po owocach) do odpowiedniego kosza, zgodnie z zasadami segregacji odpadów.

     i) uczniowie korzystający ze stołówki przebywają w niej w obuwiu zmiennym;

     j) wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek na niej oraz są obowiązani do zachowania zasad bezpieczeństwa.

18. W sprawach dotyczących korzystania ze stołówki a nieokreślonych w niniejszym regulaminie decyzję podejmuje dyrektor Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II.

19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

                                                                                                                Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II

                                                                                                                                      Krystyna Wajdzik