PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA Z ZAJĘĆ

PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA Z ZAJĘĆ

W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, na prośbę rodzica (prawnego opiekuna) uczeń może zostać zwolniony z zajęć szkolnych przed ich ukończeniem z zachowaniem poniższych procedur:

I. Rodzic (prawny opiekun) osobiście zgłasza się po dziecko do wychowawcy klasy.

II. Możliwe jest zwolnienie na pisemną prośbę rodzica (prawnego opiekuna) z zachowaniem następujących zasad:

1. W prośbie o zwolnienie rodzic (prawny opiekun) powinien podać:

a) godzinę planowanego zwolnienia i nazwę zajęć, których zwolnienie dotyczy,

b) numer telefonu kontaktowego, pod którym będzie dostępny w celu ewentualnego potwierdzenie zwolnienia,

c) powód zwolnienia ucznia z zajęć,

d) informację, że po zwolnieniu ucznia  bierze za niego całkowitą odpowiedzialność w drodze ze szkoły.

2. Uczeń, możliwie zaraz po przyjściu do szkoły, przedstawia prośbę o zwolnienie nauczycielom prowadzącym zajęcia, z których chce uzyskać zwolnienie.  

3. Nauczyciel przedmiotu może nie wyrazić zgody na zwolnienie szczególnie w przypadku częstych nieobecności ucznia na danych zajęciach, jak również wtedy, gdy uczeń ma mało ocen, albo na ten dzień zaplanowano przeprowadzenie  sprawdzianu.

4. Po uzyskaniu zgody nauczycieli przedmiotów, uczeń przedstawia zwolnienie wychowawcy, który podejmuje ostateczną decyzję o zwolnieniu.

5. W przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu decyzję w sprawie zwolnienia ucznia z określonych zajęć podejmuje wychowawca po analizie ocen i frekwencji ucznia z tego przedmiotu.

6. W przypadku nie wyrażenia  zgody, wychowawca lub nauczyciel, który nie wyraża zgody na zwolnienie telefonicznie informuje  rodzica (prawnego opiekuna) o swojej decyzji.

7. Wyrażenie zgody na zwolnienie jest potwierdzane adnotacją „wyrażam zgodę” i czytelnym podpisem nauczyciela na prośbie o zwolnienie.

8. W przypadku nieobecności wychowawcy uczeń może być zwolniony przez wicedyrektora lub dyrektora, szkoły.

9. Uczeń, który uzyskuje zgodę na zwolnienie z zajęć, przekazuje podpisaną prośbę o zwolnienie dyżurującemu przy wejściu do szkoły nauczycielowi lub w razie nieobecności nauczyciela – pani woźnej lub pani sekretarce.

10. Podpisana zgoda o zwolnienie jest złożona na woźniówce, a stamtąd przekazywana wychowawcy.

III. Wszystkie pisemne prośby rodziców o zwolnienia z zajęć są weryfikowane przez rodziców podczas zebrań z wychowawcą.

IV. Zwalnianie ucznia z zajęć pozalekcyjnych, odbywa się na takich samych zasadach jak zajęć lekcyjnych.