Nasz projekt

Projekt „Tolerance Towards Cultural Diversity” ma na celu zapoznanie się z różnicami kulturowymi istniejącymi w Europie. Uczestnicy będą poznawali kulturę krajów partnerskich wszystkimi swoimi zmysłami. Będą mieli również okazję zaznajomienia się ze światem ludzi niepełnosprawnych, ucząc się przez to postaw tolerancji i empatii wobec innych.

Kraje partnerskie stworzą Multimedialną Encyklopedię Kultury Europejskiej zatytułowaną „Make It, Taste It, Say It, Touch It”, na którą złożą się efekty działań podjętych w czasie dwóch lat trwania projektu. Tytuł encyklopedii odzwierciedla zamierzenie poznawania Europy i elementów jej kultury zmysłami uczestników. Uczniowie będą gotowali i smakowali tradycyjne dania europejskie (Taste It oraz Make It), wykonywali ludowe zabawki, próbowali swoich sił w garncarstwie (Make It, Touch It). Grupy projektowe odwiedzą również miejscowe instytucje, w których będą mieli okazję zapoznać się z procesem wykonywania lokalnych pamiątek i innych tradycyjnych produktów. Równocześnie zostanie stworzona okazja do nauczenia się podstawowych zwrotów w językach krajów partnerskich (Say It). Uczestnicy poznają znaczenie niektórych gestów i mowy ciała, jak również nauczą się elementów międzynarodowego języka migowego. Aby poszerzyć kompetencje kulturowe uczniów, grupa projektowa odwiedzi instytucje zajmujące się osobami specjalnej troski. Uczestnicy wybiorą się m.in. do biblioteki dla niewidomych, aby dowiedzieć się, jak osoby pozbawione tego ważnego dla człowieka zmysłu są w stanie funkcjonować w dzisiejszym świecie. Aby rozwinąć u uczniów empatię w stosunku do osób specjalnej troski projekt przewiduje też zajęcia aktorskie związane z wcielaniem się w role niepełnosprawnych.

Cele przedstawionego projektu:

 • - Zdobycie wiedzy na temat miast, regionów i krajów partnerskich i tym samym kształtowanie tolerancyjnych postaw wobec odmienności kulturowej.
 • Wzbogacanie treści kształcenia o wiedzę dotyczącą krajów partnerskich.
 • Poznanie codziennego życia i zwyczajów szkół partnerskich podczas wizyt roboczych nauczycieli i uczniów.
 • Doskonalenie i rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną poprzez prowadzenie korespondencji e-mailowej, tworzenie stron internetowych i prezentacji Power Point.
 • Doskonalenie i praktyczne wykorzystanie znajomości języka angielskiego przez uczniów i nauczycieli dzięki bezpośrednim i listownym kontaktom z partnerami oraz poprzez opracowywanie angielskojęzycznej części projektu.
 • Motywowanie i angażowanie uczniów, zwłaszcza tych mających problemy z nauką i komunikacją interpersonalną.
 • Poznawanie języków naszych partnerów poprzez układanie słowniczków z podstawowymi zwrotami, słownictwem i tworzenie księgi przysłów w językach naszych partnerów oraz poprzez organizowanie wspólnych spotkań, uczniów, rodziców i nauczycieli podczas wizyt roboczych w trakcie, których będziemy wzajemnie uczyć się naszych popularnych piosenek, rymowanek
 • Zwiększanie zaangażowania uczniów i rodziców w życie szkoły.
 • Promocja i wzrost prestiżu szkoły w społeczności lokalnej.
 • Zwiększenie pewności siebie u uczniów i nauczycieli.
 • Wyzwolenie u uczestników poczucia, iż jest się obywatelem Europy.
 • Polepszenie relacji nauczyciel – uczeń.
 • Zwiększenie empatii i tolerancji w stosunku do osób niepełnosprawnych.
 • Nawiązanie trwałych przyjaźni i kontaktów pomiędzy szkołami uczestniczącymi w projekcie.
 • Wymiana doświadczeń pedagogicznych.
 • Promocja miast i regionów.