Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej  nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej

Rozdział I

§ 1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej,
 2. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły,
 3. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły,
 4. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły,
 5. Radzie klasowej - należy przez to rozumieć radę klasy wybieraną przez rodziców  uczniów poszczególnych oddziałów szkolnych,
 6. Przewodniczącym, wiceprzewodniczącym, sekretarzu, skarbniku - należy przez to rozumieć odpowiednio osoby pełniące te funkcje w Radzie Rodziców,
 7. Prezydium - należy przez to rozumieć Prezydium Rady Rodziców,
 8. Komisji rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję rewizyjną Rady Rodziców.

§ 2

 1. Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów szkoły przez podejmowanie działań, jako organu szkoły wynikających z przepisów oświatowych, statutu oraz niniejszego regulaminu.
 2. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) pobudzanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz rozwoju szkoły,

2) zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie dyrektorowi i innym organom szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, stanowiska w sprawach związanych z działalnością szkoły,

3) formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa,

4) wspieranie w miarę możliwości finansowe i organizacyjne działalności statutowej szkoły,

5) wspieranie działalności samorządu uczniowskiego,

6) współpracę z dyrektorem i nauczycielami szkoły w celu poprawy jakości jej pracy.

Rozdział II

Struktura i zasady wyborów Rady oraz jej organów wewnętrznych

§ 3

 1. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu z poszczególnych oddziałów szkolnych, wybranym przez zebranie rodziców uczniów każdej klasy podczas wyborów rady klasy w tajnych wyborach. Przedstawiciel klasy w Radzie Rodziców nie musi należeć do Rady Klasy(trójki klasowej). Wybór następuje zwykłą większością głosów.
 2. W przypadku rezygnacji lub wygaśnięcia mandatu członka Rady przeprowadza się wybory uzupełniające.
 3. Sprawy związane z procedurą wyborczą rozstrzyga zebranie rodziców uczniów danej klasy.
 4. Kadencja Rady trwa do 30 września nowego roku szkolnego lub dnia wyboru nowej Rady. 
 5. Celem zapewnienia autonomiczności organu przedstawicielem klasy w Radzie Rodziców nie może zostać pracownik Szkoły.

§ 4

 1. Rada wybiera w głosowaniu jawnym:
 • Prezydium Rady,
 • Komisję rewizyjną Rady.
 1. W skład Prezydium, którego liczebność określa w uchwale Rada wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik.
 2. W skład Komisji rewizyjnej, której liczebność określa w uchwale Rada, wchodzą: przewodniczący oraz 1-3 członków.

§ 5

 1. Rada działa przez zebrania plenarne oraz organy wewnętrzne.
 2. Zebrania Rady zwołuje się co najmniej 3 razy w roku szkolnym, przy czym w każdym semestrze musi się odbyć przynajmniej jedno spotkanie Rady.
 3. Zebranie Rady zwołują członkowie Prezydium z własnej inicjatywy, bądź na pisemny wniosek poszczególnych rad klasowych lub dyrektora.
 4. Uchwały Rady, Prezydium, Komisji rewizyjnej i rad klasowych podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych członków.
 5. W zebraniach Rady, Prezydium oraz Komisji rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym zaproszone osoby, w szczególności dyrektor, pedagog szkolny, nauczyciele, a także zainteresowani rodzice uczniów szkoły.

Rozdział III

Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych.

§ 6

 1. Rada jest społecznym organem szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły.
 2. Do kompetencji Rady należy w szczególności:

1) występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór nad szkołą,

2) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły,

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora,

4) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników,

5) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania oraz przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora na dodatkowe zajęcia edukacyjne,

6) opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności stowarzyszeń i organizacji,

7) występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli oraz opiniowanie pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora oceny dorobku zawodowego nauczyciela,

8) występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły,

9) delegowanie przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły (Prezydium Rady),komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów szkoły,

10) uchwalanie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian,

11) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady po zbadaniu sprawozdania przez Komisję rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie,

12) uchwalenie propozycji wysokości składek rodziców uczniów szkoły na fundusz Rady Rodziców, terminu ich zbierania oraz przysługujących ewentualnych ulg dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej,

13) otrzymywanie raportu o jakości szkoły oraz dostępu do wszystkich informacji związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno- wychowawczego poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych.

§ 7

 1. Do podstawowych zadań Prezydium należy:

1) bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady,

2) realizacja preliminarza Rady,

3) wykonywanie uchwał Rady,

4) zatrudnianie osób (zlecanie usług) niezbędnych dla realizacji zadań Rady.

 1. Prezydium reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów szkoły wobec dyrektora i innych organów szkoły oraz na zewnątrz.

§ 8

 1. Komisja rewizyjna jest organem sprawującym kontrolę nad działalnością Prezydium.
 2. Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności finansowej Prezydium pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami,

2) przedstawienia Radzie informacji i wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli,

3) opiniowanie rocznego sprawozdania finansowego Rady,

4) wykonywanie innych zadań kontrolnych zleconych przez Radę.

§ 9

 1. Pracami Rady i Prezydium kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.
 2. Członkowie Prezydium wykonują swoją pracę społecznie.
 3. W przypadku rezygnacji lub wygaśnięcia mandatu członka Prezydium lub Komisji rewizyjnej, Rada przeprowadza wybory uzupełniające na zwolnione miejsce.

§ 10

 1. Rada, Komisja rewizyjna i Prezydium dokumentują swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu.
 2. Protokół podpisuje osoba protokołująca i przewodniczący obrad.

§ 11

 1. Rada klasowa reprezentuje ogół rodziców uczniów oddziału szkolnego wobec dyrektora i innych organów szkoły.
 2. Do zadań rady klasowej należy:

1) realizowanie celów Rady na terenie danego oddziału szkolnego,

2) prezentowanie opinii i wniosków formułowanych przez rodziców uczniów oddziału szkolnego wobec dyrektora i nauczycieli,

3) występowanie z wnioskami, w tym dotyczącymi organizacji pracy szkoły oraz oceny pracy dorobku zawodowego nauczycieli, do Rady i Prezydium.

 1. Pracami rady klasowej kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności inny członek rady klasowej.

 

Rozdział IV

Zasady gospodarki finansowej i wydatkowania funduszy Rady.

§ 12

 1. Główne źródła funduszy Rady to: dobrowolne składki rodziców, a także darowizny od osób fizycznych i prawnych oraz dochody z innych źródeł.
 2. Fundusze Rady mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych szkoły, w tym szczególnie udzielanie szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowania i opieki nad uczniami.
 3. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:

1) dyrektor,

2) nauczyciele,

3) pedagog szkolny,

4) rady klasowe,

5) samorząd uczniowski.

§  13

 1. Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz. Za jego realizację odpowiada Prezydium.
 2. W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania środkami społecznymi. 

Rozdział V 

Zmiany regulaminu i przepisy końcowe.

§ 14

Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały.

§ 15

Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.