Posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej

  • Wysłane przez webmaster w ndz., 24/03/2013 - 21:44

W dniu 7 marca w Zespole Szkół im. Jana Pawła II odbyło się posiedzenie robocze Młodzieżowej Rady Miejskiej. Tematem sesji było przystąpienie do realizacji projektu "Szkoły na tropie (elektro)odpadów" prowadzonego w ramach programu "Szkoły dla Ekorozwoju" przez Fundację "Partnerstwo dla Środowiska", będącego od 2007 roku częścią Międzynarodowego Programu Eco-Schools prowadzonego przez Foundation for Environmental Education. Głównym założeniem tego programu jest kształtowanie świadomości proekologicznej i rozwijanie odpowiedzialnych postaw społeczności szkolnej poprzez realizację aktywności na rzecz ekorozwoju, oraz zaangażowanie młodzieży, nauczycieli i rodziców oraz firmy, organizacje pozarządowe i samorządy w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Realizując program, szkoła może ubiegać się o jeden z dwóch stopni certyfikacji "Szkół dla Ekorozwoju" przyznawany na 1 rok przez Kapitułę „Szkoły dla Ekorozwoju”: I stopień - Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej oraz II stopień - Zielona Flaga.

Sesja MRM poświęcona była przygotowaniu planu działań ekologicznych na podstawie przeprowadzonego przez młodych radnych na terenie szkoły Audytu Ekologicznego.

Obradom przyglądali sie zaproszeni goście: Burmistrz Miasta Suchej Beskidzkiej - Pan Stanisław Lichosyt, radni naszego powiatu – Pani Ewa Stróżak – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej, Pan Jan Siwiec, Pan Tadeusz Pochopień, Pan Czesław Korczak oraz dyrektor szkoły - Pani Krystyna Wajdzik, jak również  zaangażowani w projekt nauczyciele i uczniowie.

Sesję  prowadził przewodniczący MRM – Wojciech Kubasiak, który na wstępie powitał wszystkich i podał porządek obrad. Po stwierdzeniu prawomocności zebrania, przewodniczący MRM przystąpił do realizacji porządku obrad oddając głos zastępcy przewodniczącego MRM – Aleksandrze Wajdzik, która zaprezentowała zebranym program "Szkoły dla Ekorozwoju" przedstawiając jego główne cele i założenia. W bieżącej edycji programu obowiązkowym zagadnieniem do realizacji jest temat „Szkoły na tropie elektroodpadów”, zaś dodatkowym, wybranym przez młodzież tematem jest „Zdrowe odżywianie się”

Następnie prowadzący udzielił głosu członkom MRM. Uczniowie rozpoczęli debatę na temat działań ekologicznych, które mogliby podjąć, aby zrealizować wymagania na II stopień certyfikacji.

 

Wśród propozycji znalazły się między innymi: przeprowadzenie akcji informacyjnych i reklamujących program „Szkoła dla Ekorozwoju”, (ogłoszenie konkursu na plakat ekologiczny związany z elektroodpadami, prowadzenie gazetki szkolnej, umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły), zorganizowanie zbiórki roślin doniczkowych, zbieranie deszczówki do podlewania roślin wokół szkoły, zorganizowanie wśród mieszkańców miasta zbiórki starych, niepotrzebnych urządzeń elektrycznych, zadbanie o czystość terenu wokół szkoły, zorganizowanie rajdu rowerowego promującego zdrowy styl życia.

Gdy wszyscy chętni podali swoje propozycje, głos zabrał przewodniczący MRM, który odczytał projekt uchwały o wsparciu ogólnoszkolnych działań ekologicznych przez MRM i przyjęcie obowiązków koordynatora. Projekt chwały  zawiera również konkretne propozycje działań. Uchwała ta została jednogłośnie przyjęta do realizacji.

W dalszej części zebrania prowadzący udzielił głosu przybyłym gościom.

Głos zabrał Pan Stanisław Lichosyt – Burmistrz Suchej Beskidzkiej, który podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat przebiegu sesji MRM i udzielił wskazówek, co do realizacji podejmowanych działań ekologicznych, zwracając szczególną uwagę na istotę celu tych działań. Pan Burmistrz w swoim wystąpieniu podkreślił, że zaangażowanie w działania na rzecz ochrony środowiska powinno być bezinteresowne, a wystarczającą nagrodą za nie powinna być  satysfakcja ze zrobienia czegoś dobrego dla innych, dla środowiska naturalnego, a przez to i dla siebie.

Po wystąpieniu Pana Burmistrza przewodniczący MRM stwierdził, że wszystkie punkty porządku obrad zostały zrealizowane, podziękował wszystkim za udział i zamknął sesję.