Partnerstwo Miast, Partnerstwo Szkół!

W 2004 r. miasto Sucha Beskidzka podpisało z węgierskim miastem Jaszbereny umowę o wzajemnej współpracy w wielu dziedzinach życia społecznego.

Znaczna część aktywności i działań społecznych przypada na sektor edukacji, na pracę szkół.

12. maja 2005r w hali sportowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II doszło do uroczystej chwili, w której dyrektorzy obu szkół: szkoły w Jaszbereny oraz naszej szkoły w obecności blisko 1000 osób złożyli swe podpisy na dokumentach dotyczących współpracy i wzajemnych kontaktów na polu edukacji i kultury.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele najwyższych władz miasta z Burmistrzem Stanisławem Lichosytem, Posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej p. Józefem Fortuną, Przewodniczącym Rady Miejskiej p. Bogusławem Ćwiekałą, Sekretarzem Gminy p. Tadeuszem Woźniakiem. W uroczystości brali również udział pracownicy władz oświatowych: Kierownik Referatu Edukacji i Spraw Społecznych UM p. Maria Mazur, dyrektorzy suskich szkół podstawowych, nauczyciele Zespołu Szkół oraz młodzież szkolna.

Oprawę plastyczną dla tego doniosłego wydarzenia stanowiły występy artystyczne naszych uczniów, którzy w strojach regionalnych prezentowali piosenki góralskie i opowiadali o pięknie Ziemi Ojczystej.

Treść umowy, której zasadniczą kwestią jest wymiana młodzieży reguluje 14 punktów.

1. W wymianie między szkołami biorą udział uczniowie i nauczyciele szkół.

2. Celem wymiany jest poznanie historii, kultu­ry dnia codziennego, obyczajów, tradycji obu miast, wymiana doświadczeń, nawiązanie no­wych znajomości.

3. Wymiana między nauczycielami oprócz w/w celów dotyczyć ma także dzielenia się posiada­ną wiedzą, metodami nauczania, rozwiązywa­nia problemów wychowawczych, organizacją pracy szkoły.

4. W wymianie uczestniczyć będą grupy dzieci i młodzieży wraz z opiekunami, grupy nauczy­cieli i rodziców.

5. W czasie pobytu strona przyjmująca zapewnia nocleg, wyżywienie, program pobytu, prze­wodnika (szczegóły do ustalenia).

6. Szkoły będą zapraszać delegacje na ważniejsze święta szkolne, imprezy sportowe i kulturalne, Dni Miasta, itp.

7. W miarę możliwości szkoły będą wspólnie or­ganizować różne imprezy (wystawy, koncerty, konkursy, zawody sportowe, wycieczki itp.)

8. Szczegóły wymiany opracowywać będą spe­cjalne zespoły złożone z nauczycieli obu szkół. Zespoły te będą spotykać się dwa razy w ro­ku.

9. Miejscem spotkań zespołów będzie jeden raz Sucha Beskidzka, jeden raz Jaszbereny.

10. Umowa zostaje zawarta na dwa lata od daty podpisania.

11. Później nastąpi ocena realizacji i ewentualne przedłużenie.

12. Wszelkie nie objęte umową ustalenia będą sta­nowić załącznik do umowy.

13. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umo­wę z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

14. Umowa wchodzi w życie po jej podpisaniu.