O programie

Comenius jest programem, którego głównym celem jest poprawa jakości edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez umocnienie współpracy europejskiej i umożliwienie łatwiejszego dostępu do możliwości kształcenia w Europie. Program zapoznaje uczniów z wymiarem europejskim studiowanych przedmiotów, zwiększa możliwości zdobywania własnych poglądów na temat innych państw europejskich w efekcie rozwijając poczucie tożsamości europejskiej i zdolność do kształtowania i przystosowywania się do zmian gospodarczych i społecznych zachodzących we wspólnej Europie.

 

Cele szczegółowe Programu Comenius:

  • rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;
  • pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Cele operacyjne Programu Comenius:

  • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich;
  • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstwo pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich, tak aby objąć wspólnymi działaniami oświatowymi w okresie trwania programu przynajmniej 3 miliony uczniów;
  • zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych;
  • wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie;
  • wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli;
  • wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania.

Projekt realizowany w ramach programu Comenius może mieć charakter dwustronny lub wielostronny. W pierwszym przypadku współpracują ze sobą dwie szkoły europejskie, które uczą się języka kraju partnerskiego. Projekt wielostronny natomiast, realizowany jest przez przynajmniej trzy szkoły z różnych krajów. Uczestnicy nie muszą uczyć się języków partnerów zaś w wizytach uczestniczy grupka uczniów angażujących się w prace projektowe.

Więcej informacji na http://comenius.org.pl