MOŻLIWE DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

  • Wysłane przez WebAdmin2 w pt., 24/09/2021 - 10:31

MOŻLIWE DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

Dyrektor szkoły przekazuje informację dla rodziców dotyczącą możliwości dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty podaję informację o szczegółowych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb:

zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym uczniów, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Dostosowanie form egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:

  • zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia
  • zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
  • wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
  • odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty
  • ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia
  • zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

Szczególowe informacje znajdują się na stronach poniższych informatorów.

Egzamin ósmoklasisty - strona CKE

Komunikat o dostosowaniu warunków i form przeprowadzenia egzminu

Komunikat o harmnogramie

komunikat o przyborach

Informator o egzaminie

Jednocześnie przypomina się, że do 15 października 2021 r. należy dostarczyć do szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się.