MOŻLIWE DOSTOSOWANIA WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

  • Wysłane przez webmaster w ndz., 15/09/2019 - 18:09

Dyrektor szkoły przekazuje informację dla rodziców dot. możliwości dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Szczegółowe informacje znajdują się na str.14-17 ponizszego Informatora.

Jednocześnie przypomina się, że do 30 września 2019 r. należy dostarczyć deklarację wyboru języka obcego na egzaminie ósmoklasisty, a do 15 października 2019 r. należy dostarczyć do szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się.