Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. -Grant 3

  • Wysłane przez WebAdmin2 w śr., 28/12/2022 - 22:00

Informacja o pozyskaniu przez szkołę środków na zajęcia dodatkowe w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. -Grant 3

W czerwcu 2022r Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej przystąpiła do projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych -Grant 3 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wsparcie szkół i placówek systemu oświaty w zakresie edukacyjnym poprzez działania niwelujące skutki nauczania zdalnego i braki w realizacji podstawy programowej po okresie nauki zdalnej. 

W związku z powyższym w maju 2022 r. przeprowadzono w szkole szczegółową diagnozę potrzeb, by zaplanować działania uzupełniające braki edukacyjne, ale również działania                z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. 

Planuje się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, ale również działania rozwijające umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi oraz w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych, umiejętności rozumienia czytanego tekstu, kształtujące kreatywność, innowacyjność, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej.

Zajęcia z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, innowacyjności prowadzone będą w I i II półroczu roku szkolnego 2022/2023. O realizacji zajęć dla poszczególnych klas będą informować rodziców i uczniów nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach projektu.

Każda klasa, zarówno z etapu edukacyjnego I-III, jak i IV – VIII otrzyma propozycję zajęć, zgodnie z wynikami diagnozy. 

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie deklaracji przez rodziców/ opiekunów prawnych uczniów.