DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej https://zssucha.pl .

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej

Ul. Płk. T. Semika 3, 34-200 Sucha Beskidzka

tel: (+48) 33 8742218 (wewn. 21) lub (+48) 33 8744735

Data publikacji strony internetowej: 2013-04-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-21

Strona szkoły jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Wpływ na niezgodność może mieć treść, załączniki zamieszczone na stronie, elementy nietekstowe oraz materiały wideo, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 
 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-14

W Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa szkoły spełnia wymagania w 89.88%. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika szkoły.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Grzegorz Wronka 
e-mail: g.wronka@zssucha.pl 
Telefon: 338742218

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy płk. T. Semika, prowadzą do niego schody. Do wejścia można przejść z parkingu i nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów. Przy wejściu głównym nie znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Ponadto są jeszcze dwa wejścia: pierwsze dla Szkoły Muzycznej oraz od podwórka szkolnego – dostępne w określonych godzinach. Wejście dla Szkoły Muzycznej nie stanowi ograniczeń dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Na jego początku i końcu znajduje się klatka schodowa. Budynek posiada windę. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. Przy szkole znajduje się parking dla samochodów osobowych. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.