Warto wiedzieć o naszym Gimnazjum

W roku szkolnym 2013/14 nasze Gimnazjum osiągnęło wysokie wyniki EWD (edukacyjna wartość dodana). Z obu części egzaminu, tj. części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej szkoła została zakwalifikowana jako tzw. szkoła sukcesu.

Potwierdzeniem wysokich wyników po egzaminie gimnazjalnym są tzw. trzyletnie wskaźniki EWD. Poniższe wykresy charakteryzują nasze Gimnazjum ze względu na wyniki egzaminacyjne oraz efektywność nauczania. Z obu wykresów wynika, że nasze Gimnazjum zaliczane jest do szkół sukcesu i szkół wspierających.

   

Źródło: http://gimnazjum.ewd.edu.pl/

Rewelacyjne EWD 2014 naszego Gimnazjum !

Czym jest EWD? Edukacyjna wartość dodana (w skrócie EWD) jest ważnym wskaźnikiem oceniającym poziom nauczania gimnazjum.

Porównanie wyników egzaminów zewnętrznych np. średnich nie daje pełnego obrazu kształcenia w danej szkole, gdyż miara ta nie informuje, w jakim stopniu szkoła przyczyniła się do rozwoju ucznia. Dlatego właśnie wartość EWD wskazuje przyrost wiedzy uczniowskiej, który nastąpił w ciągu trzech lat edukacji w gimnazjum.

Poprawne odczytywanie wskaźnika EWD pozwala formułować odpowiedzi na wiele pytań, między innymi na to, czy szkoła potrafi dobrze wykorzystać potencjał każdego ucznia.

Jak odczytywać wskaźniki EWD? W skali kraju wskaźnik EWD ma z definicji wartość równą zeru. Wartość dodatnia EWD (EWD>0) wskazuje na ponadprzeciętną efektywność nauczania, natomiast wartość ujemna (EWD<0) na niższą niż przeciętna efektywność. Szczegółowy opis znajduje się na stronie internetowej projektu EWD - http://ewd.edu.pl.

Poniższy diagram przedstawia jak kształtowały się wyniki EWD z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego w naszej szkole.

Jak zauważamy od wielu lat wskażnik EWD szkoły jest dodatni, a z prespektywy lat obserwujemy wyraźną tendencję wzrostową. Od pięciu lat widać, że wysoka efektywność nauczania ma potwierdzenie w dodatnich wynikach EWD. Od trzech lat suskie gimnazjum klasyfikowane jest (z obu części egzaminu gimnazjalnego) jako tzw. szkoła sukcesu tzn. EWD > 0, wynik egzaminu > 100% (średnia krajowa).

W tym roku szkolnym ze wszystkich przedmiotów wchodzących w skład egzaminu gimnazjalnego wynik EWD jest dodatni.

Już tradycją staje się, że prawie ze wszystkich części egzaminu nasi uczniowie osiągają wyniki powyżej średniej powiatu i województwa. Nasze gimnazjum może pochwalić się drugim miejscem ze wszystkich szkół w powiecie suskim z języka polskiego oraz języka angielskiego, a trzecim z matematyki i przedmiotów przyrodniczych. Kolejny raz w historii egzaminów gimnazjalnych aż dwukrotnie został osiągnięty stanin ósmy - bardzo wysoki w dziewięciostopniowej skali z języka polskiego i matematyki

Gratulujemy!!!

Ogromnym sukcesem w tym roku szkolnym są osiągnięcia naszych uczniów w konkursach organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

A jak to było w poprzednim roku szkolnym? W roku szkolnym 2011/12 Gimnazjum zostało sklasyfikowane na IV miejscu w województwie małopolskim pod względem wyników egzaminu gimnazjalnego: „Znamy już wyniki tegorocznych egzaminów gimnazjalnych. Na Podhalu wypadły one stosunkowo dobrze. Średni wynik uczniów, którzy w tym roku pisali swój test w miastach na Podhalu, w Pieninach i ziemi suskiej, jest o kilka procent lepszy niż średnia w województwie małopolskim - pisze Gazeta Krakowska”

Źródło materiału: Gazeta Krakowska

Nauczane języki obce: kontynuacja nauki języka angielskiego, drugi język obowiązkowy to język niemiecki. Dobry stopień opanowania umiejętności posługiwania się językami obcymi potwierdzają corocznie wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych. Uczniowie mają możliwość wzięcia udział w projektach w ramach tzw. e-Twinningu.

Absolwenci naszego gimnazjum dostają się do szkół ponadgimnazjalnych pierwszego wyboru (ponad 90%) i bez problemów kontynuują naukę na wyższym poziomie edukacyjnym. Wielu z nich dostaje się na studia wyższe.

 • Bardzo bogata i nowoczesna jest baza sportowa szkoły: duża hala sportowa, odnowiona sala gimnastyczna, boisko przyszkolne, jak również położenie szkoły
  w pobliżu kompleksu „Orlik” oraz stadionu „Babiej Góry” i tylko kilkaset metrów dzielących szkołę od krytej pływalni. To wszystko pozwala na efektywne prowadzenie zajęć wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych, a także służy rozwijaniu sportowych talentów. Uczniowie mają możliwość przygotowania się do udziału w zawodach z różnych dyscyplin sportowych indywidualnych i zespołowych. Potwierdzeniem efektywności tych zajęć jest zajmowanie czołowych lokat w powiatowej klasyfikacji gimnazjów, w ostatnich trzech latach było to I miejsce. Ponadto Gimnazjum jest wysoko klasyfikowane w województwie małopolskim – w 2011/12 – na VI miejscu, w 2012/13 na XI. O licznych osiągnięciach sportowych można czytać na szkolnej stronie internetowej.
 • Rozbudowany program wychowawczy, poprzez który promowane jest nauczanie patrona szkoły Jana Pawła II,  kładzie duży nacisk na propagowanie zdrowego stylu życia (szkoła ubiega się o certyfikat „Szkoła promująca zdrowie”, który ma nadzieje otrzymać jeszcze w tym roku kalendarzowym), na problematykę dotyczącą zapobiegania nałogom, jak również podnoszenie kształcenia umiejętności podejmowania właściwych wyborów oraz przygotowanie do podjęcia decyzji w zakresie wyboru dalszej drogi swojej edukacji.
 • Za działania ekologiczne w poprzednim roku szkolnym szkoła otrzymała „Zielona flagę” i odpowiedni certyfikat.
 • Uczniowie wymagający dodatkowego wsparcia psychologiczno – pedagogicznego otrzymują pomoc od pedagoga szkolnego, który jest do dyspozycji uczniów i rodziców codziennie co najmniej przez 5 godzin.
 • Zespół nauczycieli, z których każdy ma właściwe przygotowanie, pedagogiczne i przedmiotowe, a także duże doświadczenie zawodowe stara się, aby każdy uczeń osiągnął w szkole sukces na miarę swoich możliwości.
 • W szkole podejmowane są liczne działania wychowawczo – profilaktyczne, w tym udział w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” czy „Szkoła bez przemocy”.
 • Gimnazjum jest siedzibą Młodzieżowej Rady Miejskiej Suchej Beskidzkiej, która przygotowuje młodzież do życia we współczesnym, demokratycznym społeczeństwie i zapoznaje uczniów z działaniami władz miasta.
 • Działania dydaktyczne i wychowawcze urozmaicane są poprzez organizację wielu różnorodnych konkursów i imprez szkolnych, np. Festiwalu Piosenki Religijnej
  im. Jana Pawła II, wyjazdów do kina, teatru czy na wystawy, lekcji muzealnych prowadzonych w Miejskim Muzeum czy w zajęć w MOK - Zamek.
 • Uczniowie mogą także uczestniczyć w dodatkowych zajęciach teatralnych, plastycznych, matematycznych, biologicznych, chemicznych, czy fizycznych, mogą działać w zespole dziennikarskim redagującym gazetki szkolne, których kolejne numery są dostępne na szkolnej stronie internetowej, a także uczyć się nieść pomoc innym poprzez działalność w kole wolontariuszy.
 • Szkoła jest organizatorem interesujących wycieczek, w tym wielodniowych wyjazdów edukacyjnych nad Morze Bałtyckie. W ostatnich latach miały miejsce wyjazdy do Włoch, do Czarnogóry i do Grecji. Obecnie przygotowywany jest wyjazd do Bułgarii.
 • Nasze Gimnazjum w ramach unijnego programu „Comenius. Uczenie się przez całe życie” zrealizowało projekt „W stronę tolerancji”. Szkołami partnerskimi były szkoły z Włoch,  Węgier, Hiszpanii i Portugalii. Utrzymujemy także kontakt ze szkołą we Fromborku - miastem partnerskim Suchej Beskidzkiej.
 • Na terenie szkoły bardzo aktywnie działają Spółdzielnie Uczniowskie „Grosik” i „Kapselek”, które za swoją działalność w roku szkolnym 2011/12 zajęły III miejsce w Polsce w finale „Konkursu na najlepiej pracującą spółdzielnię uczniowską”. W tym samym konkursie za rok szkolny 2012/13 Spółdzielnie otrzymały ogólnopolskie wyróżnienie.
 • Lekcje odbywają się na jedną zmianę pomiędzy godz. 8:00 a 14:20, zajęcia pozalekcyjne zazwyczaj odbywają w godz. 14.00-16.00.
 • Szkoła ma dobrze wyposażone sale lekcyjne, w tym sale multimedialne, bibliotekę z bogatym księgozbiorem i czytelnią ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do internetu. Biblioteka jest czynna w godzinach 7.30-16.00.
 • Do dyspozycji uczniów i nauczycieli jest Szkolna Platforma Edukacyjna, gdzie zamieszczane są dodatkowe materiały edukacyjne dla uczniów, interaktywne testy, itp..
 • Plan lekcji, bieżące informacje, dokumenty szkolne, zdjęcia z uroczystości szkolnych oraz relacje z ważnych wydarzeń są systematycznie udostępnianie na szkolnej stronie internetowej http://www.zssucha.pl
 • Uczniowie korzystają z nowoczesnych szatni, które są wyposażone w zamykane szafki przeznaczone dla każdego ucznia.
 • W szkole działa stołówka, w której można spożyć smaczny i zdrowy obiad przygotowany w szkolnej kuchni, w cenie 4,60 zł. Jadłospis jest układany zgodnie z zasadami zdrowego żywienia.
 • Uczniowie pozostają pod stałą opieką medyczną – w szkole codziennie pracuje higienistka szkolna.
 • Każdy nauczyciel jest co tydzień do dyspozycji rodziców w wyznaczonych godzinach. Ponadto rodzice mogą się kontaktować ze szkołą z wykorzystaniem internetu poprzez elektroniczny System Kontroli Frekwencji i Postępów Ucznia „LIBRUS”.
 • Szkoła posiada system monitoringu telewizyjnego, co znacznie poprawia warunki bezpieczeństwa w szkole.
 • W szkole aktywnie działa Rada Rodziców i Rada Szkoły. Wszyscy dążą do realizacji wspólnie wypracowanej koncepcji.